【Mẫu】 Thanh lý hợp đồng lắp đặt camera

Tổng hợp các mẫu thanh lý hợp đồng lắp đặt camera quan sát: Biên bản nghiệm thu và thanh lý, Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ, Biên bản thanh lý hợp đồng cung cấp thiết bị

1. Mẫu Thanh lý hợp đồng cung cấp và lắp đặt camera (có nghiệm thu)

Download mẫu Biên bản Thanh lý hợp đồng lắp đặt camera

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lắp đặt camera và nghiệm thu
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lắp đặt camera và nghiệm thu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc — oOo —

BIÊN BẢN THANH LÝ VÀ NGHIỆM THU HỢP ĐỒNG

Số: ……/BBNT-TLHD-KHOINGO

Về việc thanh lý hợp đồng thi công trọn gói camera quan sát

——————

Căn cứ hợp đồng kinh tế số: …………/HĐKT-KHOINGO ký ngày … tháng … năm 2020 giữa Công ty ……………… và Công ty TNHH Khôi Ngô về việc cung cấp và thi công trọn gói hệ thống camera quan sát,

Hôm nay, ngày …. tháng … năm 2020, chúng tôi gồm có:

Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TĐK GROUP
 • Địa chỉ: 19A Thích Minh Nguyệt, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: …………………………………..
 • Mã số thuế: ………………………………….
 • Tài khoản ngân hàng: …………………..
 • Người đại diện: ……………………………. – Chức vụ: Giám đốc
Bên B: CÔNG TY TNHH KHÔI NGÔ
 • Địa chỉ: 22A Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TPHCM
 • Điện thoại: 028.882.664.65 – 0908.375.212
 • Mã số thuế: ………………………………….
 • Tài khoản ngân hàng: …………………..
 • Người đại diện: ……………………………. – Chức vụ: Giám đốc

Sau khi thương thảo, hai bên cùng thống nhất tiến hành lập biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng thi công hệ thống camera với nội dung cụ thể như sau:

Điều 1: Bên B bàn giao toàn bộ thiết bị camera và công trình đã thi công cho bên A theo đúng sản phẩm và yêu cầu theo hợp đồng số: ……/HĐKT-KHOINGO ký ngày … tháng … năm 2020.

Điều 2: Hệ thống camera quan sát và thiết bị đi kèm đã hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu của bên A, đã được thẩm định về chất lượng hàng hóa, hình ảnh sản phẩm và thi công lắp đặt hoàn thiện. Bên B đã hướng dẫn sử dụng cho bên A và sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ bảo hành hệ thống camera giám sát tận nơi cho bên A.

Điều 3: Bên A có trách nhiệm thanh toán đủ 70% giá hợp đồng còn lại với số tiền là: ……… VNĐ (Bằng chữ: …………) cho Bên B theo đúng quy định của hợp đồng. Chi tiết như sau:

 • Tổng giá trị hợp đồng là: ………. VNĐ (Bằng chữ: …………) đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, trong đó
  • Đợt 1: đã tạm ứng 30% tương đương số tiền là: ……… VNĐ (Bằng chữ: …………)
  • Đợt 2: còn lại 70% tương đương số tiền là: ……… VNĐ (Bằng chữ: …………)

Điều 4: Hai bên đồng ý ký Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng với các điều khoản trên. Không bên nào được tự ý sửa chữa, thay đổi Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng này được lập thành 02 bản. Bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A (ký tên, đóng dấu)Nguyễn Văn A ĐẠI DIỆN BÊN B (ký tên, đóng dấu) Nguyễn Văn B

2. Mẫu thanh lý hợp đồng dịch vụ lắp đặt camera

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc — oOo —

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số: …../2020/TLHĐ-KHOINGO

– Căn cứ Hợp đồng dịch vụ lắp đặt camera số: …./2020/HĐKT-KHOINGO;

– Căn cứ nhu cầu thực tế và khả năng của mỗi bên,

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 20…., tại …………………………….. chúng tôi gồm có:

BÊN A: CÔNG TY TNHH …

 • Địa chỉ: ………………………………..
 • Mã số thuế: …………………………..
 • Tài khoản: ……………………………. – tại: ……………………
 • Đại diện bởi: ………………………… – Chức vụ: Giám đốc

BÊN B: CÔNG TY TNHH …

 • Địa chỉ: ………………………………..
 • Mã số thuế: …………………………..
 • Tài khoản: ……………………………. – tại: ……………………
 • Đại diện bởi: ………………………… – Chức vụ: Giám đốc

Hai Bên thống nhất ký Biên bản thanh lý Hợp đồng thi công và lắp đặt camera số :…./2020/HĐKT-KHOINGO ký ngày …. tháng … năm 20… và thanh quyết toán theo khối lượng công việc thực tế đã hoàn thành với nội dung như sau:

Điều 1. Công việc đã hoàn thành

Bên B đã hoàn thành nội dung công việc trong bản hợp đồng số …./20…./……………

Điều 2. Thanh toán

– Bên A đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán cho bên B theo quy định Hợp đồng.

– Ngay sau khi ký Biên bản thanh lý Hợp đồng, Bên B có nghĩa vụ cung cấp Hóa đơn thuế GTGT cho Bên A.

Điều 3. Điều khoản chung

Hai bên cùng nhất trí thanh lý các nội dung công viêc nêu tại Hợp đồng số…./20…./…………… ký ngày …. tháng ….. năm 20…. Kể từ ngày Bên B xuất và gửi hóa đơn GTGT cho Bên A tương ứng với khoản phí dịch vụ đã được thanh toán, nội dung Hợp đồng số…./20…/………… ký ngày …. tháng …… năm 20….. không còn giá trị và hai Bên không có bất kỳ một khiếu kiện nào.

Biên bản thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày ký, bao gồm 02 trang và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản làm căn cứ thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A (ký tên, đóng dấu)Nguyễn Văn A ĐẠI DIỆN BÊN B (ký tên, đóng dấu) Nguyễn Văn B

3. Mẫu thanh lý hợp đồng cung cấp thiết bị camera quan sát

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc — oOo —

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG CUNG CẤP CAMERA VÀ THIẾT BỊ

 • Căn cứ Bộ Luật Dân sự;
 • Căn cứ Luật Thương mại 2005;
 • Căn cứ vào các văn bản và quy định pháp luật có liên quan,

Hôm nay, ngày….. tháng…… năm…….. chúng tôi gồm có:

BÊN A (BÊN BÁN):
 • CÔNG TY ……………………..
 • Giấy chứng nhận ĐKKD số: …………. ký ngày ……… Nơi cấp: ……
 • Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………..
 • Người đại diện: ……… Chức vụ: Giám đốc
BÊN B (BÊN MUA):
 • CÔNG TY / CÁ NHÂN ……………………..
 • Địa chỉ: …………………………………………..
 • Người đại diện: ……………………………..

Hai bên thống nhất và đồng ý ký kết biên bản thanh lý hợp đồng này với các điều khoản quy định dưới đây:

ĐIỀU 1: THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

1.1 Căn cứ theo hợp đồng số …… giữa Bên A và Bên B ký ngày….., sau khi nhận thấy những mục đích và lợi ích khi ký kết hợp đồng đã đầy đủ, các bên đồng ý thỏa thuận chấm dứt hợp đồng kể từ ngày các bên đồng ký kết vào văn bản này.

1.2 Các bên được giải phóng khỏi những quy định theo hợp đồng số……. mà không phải gặp bất kỳ trở ngại nào, trừ trường hợp một trong các bên vẫn còn nghĩa vụ phải hoàn thành theo Điều 3 của Biên bản này.

ĐIỀU 2: NGHĨA VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH

2.1. Bên A đã hoàn tất việc giao hàng đúng với đơn hàng của Hợp đồng số…… như sau:

 • Hàng hóa:
 • Mã hàng:
 • Số lượng:

2.2. Bên B dã hoàn tất việc thanh toán cho Bên A theo giá trị Hợp đồng số….. với số tiền là: ………. Theo thông tin chuyển khoản:

 • Chủ tài khoản:
 • Số tài khoản:
 • Ngân hàng:
ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CÒN LẠI CỦA CÁC BÊN

3.1. Bên A có nghĩa vụ bảo hành số hàng hóa này dựa trên phiếu bảo hành kèm theo từng đơn vị hàng hóa. Việc bảo hành sẽ được thực hiện liên tục trong vòng 1 năm kể từ ngày Bên B ký vào phiếu bảo hành theo kèm theo từng đơn vị hàng hóa do Bên A cung cấp.

3.2. Bên B có nghĩa vụ báo ngay cho Bên A chậm nhất trong vòng 05 ngày kể từ ngày phát hiện ra lỗi của hàng hóa để Bên A kịp thời thực hiện nghĩa vụ bảo hành. Lỗi hoặc hư hỏng đó xuất phát từ lỗi kỹ thuật hoặc kết cấu hàng hóa của Bên A. Nếu Bên B không kịp thời thông báo như quy định của Biên Bản này thì mọi thiệt hại về hàng hóa do Bên B chịu trách nhiệm

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
 • Các bên đã đọc và thống nhất về những thỏa thuận trong Biên bản này.
 • Các bên cam kết tiếp tục thực hiện những nghĩa vụ còn lại theo Hợp đồng số ….. cho đến hết thời hạn theo thỏa thuận.
 • Biên bản được ký dựa trên sự tự nguyện của các bên
 • Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý ngang nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A (ký tên, đóng dấu)Nguyễn Văn A ĐẠI DIỆN BÊN B (ký tên, đóng dấu) Nguyễn Văn B

Những lưu ý khi lập biên bản thanh lý hợp đồng

 • Cơ sở pháp lý: Bản thanh lý hợp đồng cần nêu rõ cơ sở pháp lý dựa vào hợp đồng nào, nêu rõ ngày tháng năm ký kết hợp đồng kinh tế.
 • Đại diện pháp luật: Nêu rõ người đại diện pháp luật ký kết thanh lý hợp đồng lắp đặt camera. Trong trường hợp là người được ủy quyền phải kèm theo giấy ủy quyền.
 • Đối với công ty có pháp nhân: cần có chữ ký của những người được phân công, ví dụ: Trưởng phòng kỹ thuật – cơ điện, Trưởng phòng Tài chính, Trưởng phòng IT, Trưởng phòng Kế hoạch…. và chữ ký của Ban Giám đốc.
 • Trách nhiệm bàn giao: bản thanh lý hợp đồng cung cấp thiết bị hoặc dịch vụ lắp đặt camera cần phải ghi rõ tình trạng bàn giao thiết bị, số lượng, hiện trạng của hệ thống hoạt động như thế nào, bàn giao tài liệu, hướng dẫn sử dụng cho người có trách nhiệm tiếp nhận.
 • Trách nhiệm thanh toán: nêu rõ số tiền còn lại mà bên mua phải thanh toán.
 • Trách nhiệm bảo hành, sửa chữa hoặc bảo trì: ghi rõ thời gian trách nhiệm bảo hành, bảo trì hệ thống, bảo trì thiết bị camera… mà bên bán có nghĩa vụ thực hiện.
 • Chữ ký: cuối cùng biên bản thanh lý cần có chữ ký và con dấu của các bên để đảm bảo hợp pháp, đảm bảo tính pháp lý của biên bản.

Trên đây là nội dung chia sẽ các mẫu thanh lý hợp đồng lắp đặt camera quan sát. Nếu quý khách cần mẫu hợp đồng lắp đặt camera nào khác xin vui lòng để lại lời nhắn để được hỗ trợ.

Thân mến.

Khôi Ngô Security